Friday, August 30, 2013

ให้กำลังใจทุกท่าน

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่การฝึกอบรม

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ EIS

ประชุมเชิงปฏฺิบัติการ EIS ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  30-31 สิงหาคม 2556  จัดทำบล็อกของโรงเรียน
ถ่ายภาพร่วมกับน้อง ๆ จังหวัดพิจิตร